Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Відтворення в перекладі національно-специфічних та інтернаціональних особливостей компліменту (на матеріалі української та англійської мов)

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
61
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Питання про відтворення в перекладі прагматичних значень у науковій літературі
1.1 Поняття «прагматичне значення» у науковій літературі
1.2 Класифікація типів прагматичних значень
1.3 Проблема відтворення прагматичних значень в перекладі та напрямки їх рішення
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Відтворення в перекладі національно-специфічних та інтернаціональних особливостей компліменту (на матеріалі української та англійської мов)
2.1 Прагматичний потенціал компліменту в українській та англійській мовах
2.2 Фактор адресата у перекладі компліментів
2.3 Встановлення та відтворення в перекладі національно-специфічних та інтернаціональних особливостей компліменту
Висновки до розділу 2
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
АНОТАЦІЯ
 
ВСТУП
 
В останні роки надзвичайно актуальним стало питання про національну ідентичність, про шлях до відкритого демократичного суспільства, про інтеграцію в Європейське Співтовариство. У звʼязку з цим зріс інтерес до процесу міжособистісної і міжкультурної комунікації, до способів досягнення ефективності спілкування. Предметом багатьох досліджень став один з невідʼємних компонентів сучасної комунікації, засіб гармонізації міжособистісної взаємодії − комплімент.
Проблема успішної реалізації мовної комунікації вирішується багато в чому за допомогою компліменту. Комплімент як один із атрибутів мовної поведінки привертає увагу багатьох лінгвістів. На сьогодні вивченню компліменту та особливостей його перекладу присвячені дослідження з різних галузей гуманітарних знань: прагматики, лінгводидактики, лінгвістики, культурології, теорії тексту, риторики, соціології 
(Н.М. Германова, О.С. Іссерс [13], В.І. Карасик [14], В.В. Леонтьєв, 
І.С. Морозова, Е.С. Петеліна та інші). 
Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних мовознавців, присвячених дослідженню компліменту в англійській мові, показав, що раніше предметом вивчення були такі його аспекти: структурно-семантичні особливості компліменту як виду іллокутивних актів (Е.М. Вольф [7], Дж. Мейнз, 
Л.О. Кокойло [15]); функціонування компліменту як соціальної стратегії 
(Н. Вулфсон, Дж. Мейнз); соціопрагматична та етнокультурна варіативність вживання компліменту (Б. Левандовська-Томащик, Р.К. Герберт, 
М. Корделла, Н. Вулфсон, Дж. Мейнз); комплімент як відображення американських культурних цінностей (Дж. Мейнз); реакція на комплімент 
(А. Померанц, Р.К. Герберт, Б. Левандовська-Томащик); лексико-граматичні моделі різних типів компліменту як оцінного висловлювання (Л.О. Кокойло).
За всю історію функціонування у мові комплімент не тільки перетерпів ряд трансформацій у семантичному та лексико-граматичному аспектах, але і пройшов періоди значного спаду цікавості до себе як до одиниці галантного стилю мовлення. Прояв інтересу до компліменту у сучасному суспільстві, а також нових семантичних відтінків значення слова-компліменту заслуговують особливої уваги, детального вивчення та оцінки. 
Актуальність теми цієї кваліфікаційної роботи визначається недостатньою вивченістю такої складної, неоднозначної і разом з тим вельми поширеної в людському спілкуванні комунікативної одиниці, як комплімент, обумовлена комунікативною спрямованістю сучасної лінгвістики, недостатньою теоретичною та практичною розробкою проблем специфіки реалізації компліменту як соціальної стратегії в рамках міжособистісної та міжкультурної комунікації. 
Об’єктом дослідження є компліментарні висловлювання.
Предметом дослідження є особливості відтворення в перекладі компліментарних висловлювань.
Мета дослідження – встановити особливості відтворення в перекладі національно-специфічних та інтернаціональних особливостей компліменту на матеріалі української та англійської мов.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати таке коло конкретних завдань:
зʼясувати теоретичні засади дослідження питання про відтворення в перекладі прагматичних значень у науковій літературі;
виявити прагматичний потенціал компліменту в українській та англійській мовах;
встановити фактор адресата у перекладі компліментів;
виявити національно-специфічні та інтернаціональні особливості відтворення компліменту в перекладі.
Матеріалом дослідження слугували фрагменти з компліментарними висловлюваннями, відібрані методом суцільної вибірки з художніх творів 
Бернарда Шоу «Пігмаліон», Луїзи Мей Олкотт «Маленькі дівчата», Сомерсета Моема «Театр» та Теодора Драйзера «Сестра Кері».
Теоретичне значення роботи вбачається у подальшому дослідженні шляхів відтворення національно-специфічних та інтернаціональних особливостей компліменту в художніх творах. Робота є відправною точкою для подальшого дослідження проблематики перекладу компліментарних висловлювань.
Практичне значення цієї роботи допомагає ґрунтовно дослідити поняття компліменту, розглянути його класифікацію, особливості та способи перекладу, а також використовувати результати дослідження на заняттях з Риторики, Стилістики, Практики перекладу, Основної іноземної мови (англійської).
Новизна роботи полягає в тому, що вперше були встановлені особливості перекладу інтернаціональних та національно-специфічних компліментарних висловлювань.
Методи та прийоми роботи обиралися в залежності від завдань дослідження. У межах курсової роботи ставилася мета дібрати теоретичну літературу та фактичний матеріал для аналізу, й основними методами були метод цілеспрямованої вибірки, узагальнення та систематизації теоретичного матеріалу. Були підібрані наукові джерела, які містять інформацію щодо визначення поняття прагматичних значень, їх класифікації, проблем перекладу прагматичних значень та шляхи їх вирішення. Узагальнювалися та систематизувалися погляди вчених на поняття, пов’язані з напрямками дослідження. Результати аналізу були узагальнені і представлені в курсовій роботі з використанням сукупності прийомів узагальнюючого методу. 
На аналітичному етапі широко використовувалися такі методи: аналізу і синтезу для виявлення компліментарних висловлювань; метод прагматичного аналізу для визначення прагматичного потенціалу компліменту та прагматичної адаптації в перекладі; метод лінгвістичного спостереження, критичного дискурсивного аналізу та контекстуального аналізу для з’ясування особливостей використання компліменту; зіставного аналізу та порівняння для визначення інтернаціональних та національно-специфічних особливостей компліменту; метод перекладацького аналізу для з’ясування специфіки відтворення компліментарних висловлювань на матеріалі художніх творів. 
Результати аналізу були узагальнені і представлені в кваліфікаційній роботі бакалавра з використанням сукупності прийомів узагальнюючого методу. 
Фото Капча