Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна характеристика концепту «згода / незгода»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЗГОДА»
1.1 Загальна характеристика концепту «згода/незгода»
1.2 Класифікація дієслівної лексики зі значенням «згоди»
1.3 Проблема мовленнєвих актів
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ ІI. АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ЗГОДУ
2.1 Особливості дієслів, які активізують фрейм «згода»
2.2 Засоби вираження згоди в англійській мові
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Дана робота присвячена дослідженню вираження згоди в англійській мові. До висловлювань зі значенням згоди будемо відносити висловлювання, які є позитивною реакцією на думку або волевиявлення співрозмовника. Ці висловлювання оформляють пропозицію, будучи за своєю суттю модусними, і виконують у висловленні прагматичну функцію соціальної мовної дії.
Прагмалінгвістика як сучасна парадигма вивчення мови в її функціонуванні здатна виявити, описати і пояснити конкретний механізм мовної взаємодії комунікантів. Властивості висловлювань згоди у вищій мірі проявляються в процесі спілкування комунікантів. Однак слід зауважити, що їх прагматичний потенціал похідний як від лінгвістичних, так і від екстралінгвістичних факторів. Природно, що в цьому випадку в актуалізації семантико-синтаксичних властивостей цих висловлювань важливу роль відіграють прагматичні чинники, які включають в себе такі компоненти прагмалінгвістичної ситуації, як комуніканти, час, місце, цілі, завдання і т.д.
Питання згоди та незгоди як ключових понять в загальнолюдському мовленнєвому контакті між мовцем і слухачем, проблематика їх вираження та труднощі їх мовної реалізації обговорювались та продовжують обговорюватись не лише в наукових працях лінгвістів, але й філософів (Е. Бенвеніст, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, В. Н. Переверзєв, Т. Г. Винокур, Д. Девідсон, Дж. Остін,Т. В. Булигіна, А. Д. Шмельов, В. Г. Гак, І. М. Кобозева, Н.І. Лауфер, Л. А. Азнабаева та ін.). Висловлювання зі значенням згоди / незгоди представлені в різних видах текстів, що обумовлює зацікавлення лінгвістів вивченням властивостей та функцій даних висловлювань. Вони вивчались та вивчаються на матеріалі різних мов, а також в порівняльному плані.
Визначенням місця мовленнєвих актів згоди / незгоди в загальній системі мовленнєвих актів займались Г. Р. Восканян при вивченні комісивних висловлювань та С. А. Теріхов при вивченні конфронтаційних аргументативних актів.
Л. Л. Нейленко виявляє корпус засобів вираження згоди, який представляється прямономінативними і непрямо номінативними способами позначення згоди.
Н. А. Храмова досліджує дієслова схвалення та згоди в англійській мові та за допомогою фреймового підходу виявляє певні семантичні та синтагматичні особливості даних дієслів. Вивченню функціонально-семантичного поля «згоди» з ономасіологічної позиції в англійській мові присвячена дисертація Т. П. Щедриної.
І. М. Рудик здійснює спробу дослідити висловлювання зі значенням згоди / незгоди як окремих мовленнєвих актів.
Актуальність теми визначається тим, що категорія згоди є інтегральною, немаркованою і тому містить дуже значне число відтінків значення, які ще не стали об'єктом системного вивчення; а також необхідністю вивчення особливостей функціонування засобів вираження згоди в англійській мові в умовах підвищеного інтересу до пізнавальної діяльності людини.
Метою дослідження є комплексний опис корпусу засобів вираження згоди та їх актуалізації в англійській мові.
Поставлена мета зумовлює вирішення комплексу дослідницьких завдань:
- надати загальну характеристику концепту «згода/незгода»;
- провести аналіз класифікації дієслівної лексики зі значенням «згоди»;
- визначити проблему мовленнєвих актів;
- дослідити засоби вираження згоди в англійській мові.
Об'єктом даного дослідження є висловлювання, які виражають згоду в англійській мові.
Предмет дослідження   засоби вираження згоди в англійській мові.
Дослідження проводиться в роботі на основі комплексного використання різних методів: методів лінгвістичного спостереження, описового методу, порівняльного аналізу, фреймового аналізу.
Практична цінність роботи визначається тим, що її результати можуть бути використані при читанні курсів з теоретичної граматики англійської мови, у підготовці спецкурсів з синтаксичної та лексичної семантики, а також у викладанні практичної граматики англійської мови.
Теоретична цінність даної роботи полягає у внесенні певного внеску в розвиток лінгвістики в плані вивчення прагматики висловлювань, що виражають згоду. Робота представляє досвід дослідження дієслів зі значенням «згоди».
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЗГОДА»
 
1.1 Загальна характеристика концепту «згода/незгода»
 
Згода/незгода – це ключові поняття в загальнолюдському мовленнєвому контакті між мовцем і слухачем.
Згода в міжособистісних стосунках, під час спілкування, тобто в процесі утворення мовленнєвого акту, визначається як позитивна відповідь або реакція на думку чи волевиявлення співрозмовника. Незгода передбачає негативну реакцію на слова адресанта чи несхвалення його слів [6, c. 30].
Слідом за М.Я. Гловінською виділяємо два види згоди: згода з думкою і згода на спонукання [5, c. 191]. У змістовному плані значення згоди являє собою «констатацію правильності та прийнятності думки співрозмовника, оцінку цієї думки як таку, що відповідає дійсності, вираження подібності позицій, поглядів комунікантів» [9, с. 84].
Згода / незгода організовує текст, в якому маркується збіг / розбіжність позицій комунікантів, номінується відповідне явище. Особливості логічної побудови комунікації обумовлюють згоду або незгоду партнера з вихідною тезою комунікативного акту. Крім словесних індикаторів поведінки комунікантів, значну роль відіграють паралінгвістичні фактори, що служать виявленню реакцій комуніканта на відповідний мовний акт в сенсі згоди або незгоди. 
Фото Капча