Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комунікаційні технології

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
225
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПЕРЕДМОВА

В інформаційну епоху  роль  і значення комунікації кардинально змінюється,  наука почала ретельно вивчати вплив інформації на суспільство саме  тому, що інформація стала основним продуктом виробництва й основним засобом впливу на культуру й  соціум,  особливо на  масову свідомість. Поступово інформаційні потоки стали предметом дослідження різних наук: теорії комунікації,  психології, соціології, лінгвістики, філософії, медицини, герменевтики, семіотики, паблік рилейшенз, теорії інформації та ін.  Результати цих  досліджень були застосовані для  втілення в різних соціальних практиках: від педагогіки й  освіти до  геополітичних проектів. З’ясувалося, що  управління комунікацією може дати  неймовірні результати:  змінити соціальні системи, розв’язати війни, підняти маси, створити позитивний образ  вождя, навіть сконструювати  реальність. Ці  дослідження швидко стали в нагоді працівникам в  галузях піар, реклами, мас-медіа, політики, освіти, розвідки, військових операцій.
У потужному комунікативному потоці сучасності інколи важко відрізнити реальність від  симулякра,  правду від  пропаганди, справжні потреби від навіяних маніпулятивно. Тому в  цьому курсі ми  спробуємо показати  основні комунікаційні засоби  і технології, якими послуговуються для  створення бажаного комунікативного простору його  технологи: піарщики, рекламісти, журналісти, політики, іміджмейкери, військові, спічрайтери і спіндоктори.
З  курсу ви  дізнаєтесь, як  формують імідж політика, як проводять виборчі кампанії,  як застосовують технології пропаганди та  інформаційних війн, яким чином у журналістиці конструюються новини і формується культура повсякденного життя.
Курс  лекцій пов’язаний з такими дисциплінами як теорія масової комунікації,  теорія масової інформації,  реклама  та піар, риторика, теорія і практика журналістики.
 
В основу  курсу покладені книжки:  Г.  Почепцова. Коммуникативные технологии ХХ  ст.  — М.-К., 2001; Юськіва Б. М. Опорний конспект лекцій  з  дисципліни «Інформаційні війни». —  Рівне: РІС:  КСУ,  2003; матеріали інтернет-сайтів та інших джерел, зазначених в списках літератури до лекцій.
Результатом вивчення курсу повинні стати набуті вміння здійснення аналізу комунікаційних технологій, застосованих в  ЗМК, а  також представлення проекту з  формування конкретної кампанії зі  створення політичного іміджу, застосування  методик пропагандистського і психологічного впливу в виборчих перегонах, роботи  з  символікою і міфами в політиці, технологіями повсякденна і конструювання новин. Курс  лекцій  із  комунікаційних технологій призначений для  студентів і  магістрантів напрямку соціальні комунікації,  а  також для всіх, хто  цікавиться комунікативними технологіями.
Курс  складається з десяти лекцій.
 
Лекція І
 
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО  ПРОСТОРУ
 
 1. Вступ. Поняття технології. Соціальні технології.
 2. Символічна організація комунікації
 3. Візуальна організація комунікативного простору
 4. Подієва організація і евенто-менеджмент
 5. Міфологічна організація
 6. Комунікативна організація
 
1. Вступ.  Поняття  технології. соціальні технології
«1.  Технологія (гр.  — майстерність, вміння) — сукупність прийомів і способів  одержання, обробки й переробки сировини,  матеріалів, інформації, що здійснюються у різних галузях виробництва. Також —  наукова дисципліна, що  розробляє й вдосконалює такі прийоми і  способи». Технологія у  всіх  випадках  передбачає отримання конкретного наперед заданого результату, а технологічні процедури будуються таким чином,  щоб  якнайточніше, найефективніше реалізувати проектні вимоги в конкретному продукті (результаті).
Ми, таким чином, маємо здійснити аналіз такого явища, як проект. Проект — це  одноразова сукупність дій  і  задач з такими ознаками: чіткі цілі, що  мають бути  досягнуті з  одночасним дотриманням ряду  технічних, економічних та  інших вимог. Зазначимо, що проект є детальним описом кінцевого продукту (результату), як правило — з описом наближень (допустимих меж)  і конкретних процедур (методів, методик, прийомів), застосування яких якраз і забезпечує цей  результат.
Необхідними поняттями і водночас елементами будь-якого соціального проекту є місія, мета, задачі, цільова група (авдиторія), умови, у яких він  буде  виконуватися, наявні ресурси (можливості), терміни й етапи, проміжні результати, кінцеві результати (опис  кінцевого результату), показники (критерії) ефективності виконання,  система й  показники моніторингу.
 
Ці  елементи складають єдину систему і  взаємообумовлюють одне  одного.
Конструювання або вибір  технології (технологій) здійснюється у відповідності з технічним завданням, яке визначає основні проектні вимоги до процесу і результату. Відтак технологія (технології) виступає як засіб  реалізації соціального проекту. У технології метод  виконує другорядну, підпорядковану роль. Можна сказати, що  технологія є сукупністю методів, які застосовуються у певній логічній послідовності. Для досягнення результату можна застосовувати різні методи і методичні прийоми. Важливим тут  є застосування оптимальних методів з точки зору  досягнення кінцевого результату.
Ознаки технології:
 1. Розмежування, поділ  процесу на внутрішні зв’язані між собою етапи, фрази, операції.
 2. Координація й поетапність дій на досягнення конкретного результату.
 3. Кожна технологія припускає одночасне виконання включених у  неї  процедур, як вирішальна умова   для досягнення результатів, адекватних поставленої мети.
Виходячи з перелічених ознак, соціальні технології можна розділити на чотири основні групи:
 1. Соціальні інститути, як найбільш раціональна форма організації людей.
 2. Соціальні процеси — цілеспрямовані зміни навколишньої соціальної реальності в часі  й просторі.
 3. Соціально-перетворювальна діяльність  акцентує  увагу на свідомих діях суб’єкта по модифікації об’єкта.
 4. Соціальна система, як комплексна структура, що володіє набором певних функцій.
Соціальна  технологія —  це   система  взаємопов’язаних і взаємообумовлених методів, методик та  процедур, спрямованих на  внесення змін, перетворення предмета, досягнення конкретного кінцевого результату. Вона  містить діагностичні, формуючі та оцінні складові і спрямована на розв’язання певного типу  (кола) соціальних проблем. Соціальні технології — певний спосіб  здійснення людської діяльності по  досягненню суспільно-значимих цілей.  Сутність технології складається з розчленовування раціональної діяльності на  процедури й операції з їхньою наступною координацією й синхронізацією.
 
Ця  діяльність
Фото Капча